Regulamin

Regulamin

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag właściciela, instruktora i pracowników obsługi.
 2. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palić można jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie stadniny zobowiązana jest do przestrzegania porządku i zasad bezpieczeństwa.
 4. Na terenie stadniny obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania pod jego wpływem.
 5. Dzieci mogą przebywać na terenie stadniny jedynie pod opieką dorosłych.
 6. Ośrodek zapewnia dzieciom opiekę wyłącznie na czas trwania zajęć jeździeckich. Przywożenie dzieci wcześniej bądź pozostawianie po zajęciach odbywa się na wyłączne ryzyko rodzica. Osoby przebywające na terenie ośrodka, a nie korzystające z zajęć (rodzeństwo, koledzy, rodzice) nie podlegają opiece pracowników, zobowiązani są także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.  Instruktorzy /pracownicy ośrodka nie będą czekać na odbiór dzieci po zamknięciu ośrodka.
 7. Zajęcia prowadzone przez SJ Promyk mają charakter rekreacyjny – osoby chcące uczęszczać na zajęcia o bardziej sportowych profilach (nauka skoków, przygotowanie do odznak, zawodów itp.) prosimy o zapoznanie się z ofertą grup sportowych lub zapisy na zajęcia indywidualne.
 8. Uczestnicy jazd zobowiązani są posiadać:
  – ochronne nakrycie głowy (kask, toczek) podczas jazd na ujeżdżalni jak i w terenie, (możliwe jest skorzystanie z kasków należących do stadniny),
  – obuwie umożliwiające bezpieczną jazdę,
  – długie wygodne spodnie, nie powodujące obtarć (bryczesy, getry).
 9. W stajni można się zbliżać jedynie do koni wyznaczonych przez instruktora.
 10. Wypuszczanie koni oraz jazdy konne mogą odbywać się wyłącznie za zgodą i w obecności instruktora.
 11. Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni.
 12. W razie umyślnego okaleczenia lub oszpecenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczeń bądź urządzeń stadniny – sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
 13. Wszelkie uszkodzenia sprzętu jeździeckiego i zabrudzenia nie wynikające z jego normalnej eksploatacji (sprzęt, który spadł, wodze lub ogłowie urwane przez konia wskutek nieuwagi jeźdźca, źle założone owijki, które urwały lub zgubiły się podczas zajęć itp.) będą naprawione, wyczyszczone, wyprane lub odkupione przez jeźdźca lub na jego koszt.
 14. Pozostawienie sprzętu po zajęciach w miejscu do tego nieprzeznaczonym (na korytarzu w stajni itp.), lub w niewłaściwym stanie (niepozwijanie owijek, nie umycie wędzidła, nie odwiązanie uwiązu z kantarem itp.) będzie skutkowało (każdorazowo) koniecznością zapłaty kary w wysokości 10zł lub odpracowaniu godziny wolontariatu przy pracach porządkowych w stajni.
 15. Należy używać tylko sprzętu przeznaczonego dla danego konia lub za zgodą instruktora własnego sprzętu.
 16. Za rzeczy osobiste pozostawione na terenie stadniny ośrodek nie odpowiada.
 17. Należy pamiętać, aby swoim zachowaniem nie spłoszyć innych koni.
 18. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w wyznaczonym przez instruktora miejscu.
 19. Wszystkie konie są karmione w określonych porach przez obsługę stajni – dokarmianie smakołykami wyłącznie za zgodą instruktora lub obsługi stajni.
 20. Konie przebywające w stadninie są własnością lub pod opieką SJ Promyk w związku z tym:
  – surowo zabrania się obcinania koniom grzyw i ogonów (będzie to traktowane jako celowe oszpecenie konia) pod karą finansową 500zł;
  – surowo zabrania się jakichkolwiek prób „pracy” z końmi, uczenia sztuczek itp. pod karą grzywny 500zł. Osoby niestosujące się do tego oraz powyższego punktu mogą zostać wyrzucone z ośrodka;
  – na przebywanie z końmi poza zajęciami (robienie zdjęć, karmienie itp.) należy otrzymać zgodę instruktora.
 21. Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania względem siebie, osób obcych i koni.
 22. Pełnoletni uczestnicy jazd składają pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania jazdy konnej. W imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie takie wraz ze zgodą na uczestnictwo w jazdach składa jeden z rodziców lub prawny opiekun.
 23. Do stajni przychodzimy zawsze co najmniej 15 minut przed ustaloną godziną jazdy. Po przydzieleniu konia należy go przygotować (wyczyścić, osiodłać) pod nadzorem instruktora.
 24. O wyborze konia i formie jazdy (jazda na oklep, skoki, jazda bez strzemion, itp.) decyduje instruktor.
 25. Po skończonej jeździe (jeżeli jest to jazda ostatnia), należy rozsiodłać konia, oczyścić kopyta, umyć wędzidło, a sprzęt odłożyć w wyznaczone miejsce.
 26. Czas jazdy liczony jest od zaplanowanej godziny, jeżeli jeździec się spóźni, jeździ o określoną liczbę minut mniej- płacąc za całość jazdy.
 27. Nie przybycie na umówiona jazdę lub zmianę terminu jazdy należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście.
 28. Nie odwołanie zajęć co najmniej 48 godzin wcześniej będzie skutkowało koniecznością wniesienia opłaty za te zajęcia (nie będzie możliwości umówienia się na kolejne zajęcia do momentu uiszczenia opłaty za zajęcia nieodbyte).
 29. W przypadku nie przybycia na jazdę i nie zgłoszenia tego, uważa się jazdę za zrealizowaną i należy za nią uiścić opłatę, w przypadku karnetu wpisana jest data z tej jazdy.
 30. Odbyte jazdy pojedyncze nie mogą być zamieniane na karnet.
 31. Osoby posiadające karnety są zobowiązani do ich okazania na każdych zajęciach.
 32. Karnet ważny jest przez 2 miesiące od daty pierwszej jazdy wpisanej w karnecie.
 33. O wszelkich promocjach, rabatach, gratisach lub dodatkowych minutach jazdy decyduje instruktor.
 34. Za każde nieposłuszeństwo względem instruktora, instruktor ma prawo kazać zsiąść z konia. Jeździec uiszcza opłatę za całość zaplanowanej jazdy niezależnie od tego, ile czasu siedział na koniu.
 35. W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
 36. W celu umówienia się na lekcje jazdy konnej należy kontaktować się telefonicznie lub osobiście z instruktorem.
 37. Dodatkowe postanowienia dla osób uczestniczących w sportowych grupach jeździeckich SJ Promyk:
  – Zajęcia grup odbywają się w stałych dniach i godzinach, które nie podlegają zmianom z wyjątkiem sytuacji opisanych w regulaminie.
  – Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
  – Uczestnik zobowiązany jest do przygotowania przydzielonego mu konia w sposób podany przez instruktora.
  – Nieobecności na treningach należy zgłaszać do instruktorów.
  – O uczestnictwie jeźdźca w zawodach, przystępowaniu do egzaminów na odznaki itp. decyduje instruktor.
  – Zmiana terminu zajęć następuje wyłącznie, gdy nie mogą się one odbyć z winy SJ Promyk lub chęć zmiany terminu deklaruje cała grupa.
  – Opłata za zajęcia jest opłatą stałą, miesięczną i nie podlega ona zwrotowi niezależnie od ilości wykorzystanych przez uczestnika treningów. Zajęcia niewykorzystane w danym miesiącu przepadają- nie ma możliwości ich odrobienia w innym terminie- z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczestnik opuści 3 lub więcej treningów w sposób ciągły (ponad tydzień nieobecności) z przyczyn losowych (np. przedłużająca się choroba) lub opuszcza zajęcia z powodu upadku z konia-wówczas istnieje możliwość zwrotu opłaty za niewykorzystane zajęcia lub ich odrobienia.
  – Opłatę należy uiścić do dnia 10 każdego miesiąca- późniejszy termin zapłaty należy uzgodnić z prowadzącymi zajęcia. Opłata wnoszona po wyznaczonym terminie będzie wyższa o 50 zł.
  – Rezygnacje z zajęć grup należy zgłaszać z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.
 38. Wszelkie zażalenia, nieścisłości, propozycje, sugestie itp. należy zgłaszać do instruktora.
 39. Każda osoba umawiająca się na jazdę /treningi jednocześnie oświadcza, że zapoznała się z regulaminem SJ „PROMYK” i w pełni go akceptuje.
 40. Jeźdźcy do 18 r.ż mają obowiązek dosiadania koni w kamizelce ochronnej. Ośrodek zaleca używanie kamizelek pełnych, level 3 BETA. Jazda w innych kamizelkach (chroniących tylko kręgosłup, o niższym poziomie ochrony itp.) jest dopuszczalna za zgodą opiekuna i na jego ryzyko.
 41. Za prawidłowe dopasowanie sprzętu ( w szczególności kasku i kamizelki) odpowiada jeździec lub w przypadku osób niepełnoletnich opiekun.
 42. Z jednego karnetu mogą korzystać maksymalnie dwie osoby. Prawo wykorzystywania zajęć z karnetu mają tylko osoby zapisane na karnecie w momencie jego zakupu. Nie ma możliwości późniejszego dopisania drugiej osoby do już wystawionego karnetu.